Posted on

JUNGKOOK É UM ANJO SJDHAJRHWJDHJSGDJEYDJSHDJHSGDJSTDHSHDJJAGSJSYDHSGSJHDJSGEJSGEJGEDGDJSHWJSYJSHSJSGSJSGSJHSJSHSJSGSJSHSIYWJEVEJSGDHSHWKUWIWYEIWVRJWHDVBWVDNEJSYDJWHEJHWIEHWJDVBWJEHDJWYEIWYEUEHRBKQOWHDVEBKWKSVDBQKKSYDHEVEVJWUDJEGRJSUDGHWBRVSNISYDUGWVDVEYWTUDJWVRVSNH

JUNGKOOK É UM ANJO SJDHAJRHWJDHJSGDJEYDJSHDJHSGDJSTDHSHDJJAGSJSYDHSGSJHDJSGEJSGEJGEDGDJSHWJSYJSHSJSGSJSGSJHSJSHSJSGSJSHSIYWJEVEJSGDHSHWKUWIWYEIWVRJWHDVBWVDNEJSYDJWHEJHWIEHWJDVBWJEHDJWYEIWYEUEHRBKQOWHDVEBKWKSVDBQKKSYDHEVEVJWUDJEGRJSUDGHWBRVSNISYDUGWVDVEYWTUDJWVRVSNH